HOME

ศิลปะเกี่ยวกับการ์ตูน เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกหรือเพื่อผ่อนคลายความเครียด ในการวาดภาพการ์ตูนเป็นการวาดลายเส้นหรือจิตรกรรมแบบกึ่งสัจนิยมหรืออสัจนิยม เพื่อการ เสียดสี การล้อเลียน ความขบขัน หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนแบบเชิงศิลปะ

Untitled sdfsdfs1 1 - HOME